คณะครูอบรม Active Learning

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 คณะครูได้อบรม Active Learning