คณะครูอบรมเรื่องการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (Child Protection)

คณะครูอบรม เรื่องการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (Child Protection) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565