คณะครูอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนทัศน์การศึกษาแบบใหม่ โดยมีวิทยากร คือ ร.ศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูลและ ร.ศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร ให้การอบรม เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2565