คณะครูอบรมหลักสูตรสมรรถนะ

3

เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดอบรมให้คณะครู ในหัวข้อ หลักสูตรสมรรถนะ ซึ่งมีอาจารย์วิวัฒน์ เลาหบุตร์ และคุณอำพร แสนทาวงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครู ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 6