คณะครูอบรมรวมพลังป้องกันภัยใกล้ตัวเด็กจากการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “รวมพลังป้องกันภัยใกล้ตัวเด็กจากการค้ามนุษย์” จาก องค์กร Talitha Kum Thailand วิทยากรนำโดย เซอร์มารี-อักแนส บัวทรัพย์ และคุณอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการ องค์กร Stella Maris เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการปกป้อง ชี้แนะ คุ้มครองและร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนรายบุคคลในการสังเกต ให้คำแนะนำ เพื่อไม่ให้เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ต้องการหาผลประโยชน์จากคุณค่าของความเป็นมนุษย์