คณะครูอบรมการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คณะครูทุกท่าน ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการเรียนการสอน เริ่มจากโปรแกรมการออกแบบสร้างสรรค์ยอดนิยม การสร้างเว็บไซต์เพื่อแสดงและสะสมผลงานด้านต่างๆ การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยวิธีการง่ายๆแต่ทรงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียนด้วยการให้เด็กๆมีส่วนร่วมช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน โดยมีครูวีระชาติ จันทร์แจ้ง และครูขวัญชัย ธีระทรัพย์ เป็นวิทยากรให้การอบรมครูในครั้งนี้