คณะครูอบรมการใช้หนังสือจริยศึกษา

IMG_0192
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดอบรมครู ในหัวข้อ การใช้หนังสือจริยศึกษา ณ ห้องประชุมมารีอา