คณะครูร่วมสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562

คณะครูร่วมสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคมฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ และภาษาต่างประเทศ ร่วมกันสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ครูมีความรู้และเข้าใจหลักและวิธีการสร้างแบบทดสอบ การตั้งคำถามวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. เพื่อให้ครูเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบพร้อมทั้งอ่านผลวิเคราะห์ และการปรับแก้ไขข้อสอบ
  3. เพื่อให้ครูมีทักษะในการดำเนินการสร้างและประเมินคุณภาพแบบทดสอบตามสภาพการปฏิบัติงานของครู

Blog Attachment
Share via
Copy link