คณะครูรับการอบม เรื่องการให้การปรึกษาเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบุคคลและฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการอบรมคณะครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนซางตาครู้ส และโรงเรียนแม่พระประจักษ์ โดยมีอาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน และดร.ภัทรกร มุขศรีนาค อาจารย์จากคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นผู้ให้การอบรม