ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบการยื่น Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และโควต้า

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบการยื่น Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และโควต้า

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/2 ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบการยื่น Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และโควต้า

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในรอบการยื่น Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และโควต้า