ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2565

2
2
2
2
2
2
2
Blog Attachment