กิจกรรมแสดงทักษะทางด้านภาษาของสถาบัน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการร่วมกับสถาบันสอนภาษา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถในการพูด การร้อง และการแสดง และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากสถาบัน