กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในงาน มีพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

  • การเดินโชว์ชุดอวกาศ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • การแสดงวิทยาศาสตร์ Science show
  • นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  • การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา