กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดงานวิชาการของโรงเรียน   โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผน และการบริหารจัดการในการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน