กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเริ่มต้นสวดภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อัญเชิญพระราชประวัติ ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ และแสดงละครภาษาจีน หลังจากนั้นได้ครูและนักเรียนได้นั่งสมาธิเพื่อเป็นพระราชกุศล