กิจกรรมวันชื่นชมผลงานนักเรียนและ Eng/Chi Day Camp ระดับปฐมวัย

กิจกรรมวันชื่นชมผลงานนักเรียนและ Eng/Chi Day Camp ระดับปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567