กิจกรรมวันครูเขต 3

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานงาน “สานสัมพันธ์ วันครู เขต 3” โดยโรงเรียนในฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขตการศึกษาที่ 3 ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และประกาศเกียรติคุณมอบโล่ “ครูปฏิบัติหน้าที่ 25 ปี” เกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ” และผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความรักสามัคคีระหว่างคณะครู และบุคลากรโรงเรียนในฝ่ายการศึกษาฯ เขตการศึกษาที่ 3
พ่อรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน“สานสัมพันธ์วันครู เขต 3” ประจำปีการศึกษา 2566 “ครู” เปรียบเสมือนผู้จุดประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ได้พ้นจากความมืด พร้อมทั้งประคับประคอง และส่งเสริมศิษย์ให้ก้าวหน้าในทุกวิถีทาง ดังนั้น “ครู” จึงต้องเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ คุณธรรม รวมถึงประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รู้จักพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นครูสมัยใหม่ มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย “ครู” มิได้เป็นเพียงแค่อาชีพ แต่การเป็นครูต้องเป็นด้วยหัวใจ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู พร้อมที่จะเสียสละ และทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อพัฒนาให้ศิษย์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ไปด้วยความรู้ควบคู่กับคุณธรรม พร้อมที่จะเป็นกำลังในการร่วมพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ถึงแม้การพัฒนาและปลูกฝังนั้น จะต้องใช้เวลานาน แต่เมื่อถึงเวลาจะปรากฎผลสำเร็จที่มีความงดงาม และสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลที่ถูกเรียกว่า “ครู”