กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนได้ให้นักเรียนส่งรูปผลงาน และภาพถ่ายนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564