กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกใบเล็ก

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกใบเล็กของเด็กพระแม่ฯวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เด็กระดับปฐมวัยร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกใบเล็กของเด็กพระแม่ฯ โดยตัวแทนเด็กให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในเรื่อง การลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และดูแลรักษาโลก “บ้าน” ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด การรู้จักประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสวยงาม

Share via
Copy link