กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย การจัดการศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนได้ทราบกฎระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน งาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆของโรงเรียน
  2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในสังคมปัจจุบัน
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียนในการร่วมมือกันส่งเสริมนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2018

 

กิจกรรมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ อาคารพระกุมารเยซู

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2018