กิจกรรมบรรยายพิเศษ ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมมารีอา ชั้น 6