กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย ปี 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ร่วมกิจกรรม“ วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ภายใต้หัวข้อ “ เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง ” เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กระดับปฐมวัย ผ่านกิจกรรมเข้าฐานต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ ฐานที่ 1 ใช้ชีวิตอย่างมีขีดจำกัด ฐานที่ 2 แยกประเภทขยะ ฐานที่ 3 การจำกัดความสามารถด้านการเคลื่อนไหว ฐานที่ 4 กางแขน กางขาแล้วมาสนุกกัน ฐานที่ 5 อย่าหยุดนิ่ง ฐานที่ 6 จังหวะหอยทาก ฐานที่ 7 ภาพเคลื่อนไหว ฐานที่ 8 โดมิโน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ยานพาหนะ ไปจนถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลดิจิทัลหรือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว รู้จักตั้งคำถาม ศึกษาค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล อีกทั้งการรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

68836510_2477343425655568_4645825970433949696_o

 


 

Blog Attachment