การอบรมสร้างความเข้าใจในการทำ E-SAR

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการในฝ่ายต่างๆได้เข้าร่วมอบรม การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

IMG_2853
IMG_2853
IMG_2853
IMG_2853
IMG_2853
Blog Attachment