การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มนักเรียน” คลินิก : เพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (Child Protection) จัดสำหรับโรงเรียนเขต 3 สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีวิทยากรและทีมงาน 1.บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 2.ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ วิทยากร:ที่ปรึกษา สภาการศึกษาคาทอลิก 3.อ.พงษ์นรินทร์ รัตนรังสิกุล วิทยากร :สภาการศึกษาคาทอลิก