การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร

การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี