การป้องกันและระงับอัคคีภัย

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้มาให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุอัคคีภัย การดับเพลิง การดับเพลิงจากถังแก๊ส และฝึกซ้อมระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของครู นักเรียน และบุคลากรในการระงับอัคคีภัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม