การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2566

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้รับรางวัล ดังนี้

  • โรงเรียนที่มีผลคะแนน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน
  • รางวัล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับการศึกษาปฐมวัย
  • รางวัล การประกวด หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษาเลาดาโตซี
Blog Attachment