การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2563

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2563 และการมอบรางวัลผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย