การประชุมปฏิบัติการ การทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568

การประชุมปฏิบัติการ การทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านผู้หว่าน