การประชุมนำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ของ ร.ร.ในเขต 3

การนำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯของโรงเรียน (เขต 3) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์