การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563