การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เขตการศึกษา 3

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้รับการนิเทศกัลยาณมิตรจากเขตการศึกษา 3 โดยมีคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี และโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ให้การนิเทศกับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้