การนิเทศกัลยาณมิตรครูระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ รับการนิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ร่วมกับครูในโรงเรียนเขตการศึกษาที่ 3 และเขตการศึกษาที่ 6 ในการติดตามกระบวนการจัดประสบการณ์และความก้าวหน้าของการพัฒนางาน ดังนี้ 1. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย 2. กิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3. กิจกรรมในโครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้ 4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย / นวัตกรรม 5. กิจกรรมการเสริมสร้าง สุขภาวะที่ดีในเด็กปฐมวัย 6. สอนหนูให้เป็นพลเมืองดี..เพาะต้นกล้าความเป็นพลเมืองอาเซียน 7. กิจกรรมการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) 8. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการสืบเสาะ

68873159_2474960155893895_8159891924812038144_o