การตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ทำการตรวจโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK ให้แก่นักเรียน ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน พนักงาน และคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564