การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน

โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) ดังนั้นงานฝ่ายบริการ งานอาคารสถานที่ จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนเพื่อให้ในห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

129474
129474
129474
Blog Attachment
Share via
Copy link