การจำลองเหตุการณ์ หนี ซ่อน สู้ (Active Shooter) ในสถานศึกษา

เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม จากสถานีตำรวจบางบัวทอง ได้ทำการจำลองเหตุการณ์ หนี ซ่อน สู้ (Active Shooter) ทำการสาธิตและให้ความรู้ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุการณ์จริง ให้กับเด็กระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ วันที่ 8 ธันวาคม 2566