ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2563
2 ม.ค. เปิดเรียนหลังปีใหม่
6-8 ม.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
16 ม.ค. หยุดวันครู
31 ม.ค. กีฬาสีภายในโรงเรียน
กุมภาพันธ์ 2563
1 ก.พ. สอบ O-NET ป.6 ม.3
1-2 ก.พ. สอบ ONET ม.3
17-18 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
24-28 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ป.1-ม.5)
29 ก.พ. สอบ O-NET ม.6
มี.ค. 2562
1 มี.ค. สอบ O-NET ม.6
4 มี.ค. ประกาศผลสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
5,6,9,10,11 มี.ค. ลงทะเบียนเรียนเสริม/สอบซ่อม
23 มี.ค-23 เม.ย.62 เรียนซัมเมอร์
เมษายน 2563
24-25 เม.ย. จำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
#

Youtube

ยูทูปโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา