ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2562
2 ธ.ค. งานวิชาการเขตการศึกษา 3
4 ธ.ค. งานวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค. หยุดเรียนงานวันพ่อ
10 ธ.ค. หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
20 ธ.ค. จัดงานวันคริสต์มาส
21 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 หยุดเรียนวันคริสต์มาส-ปีใหม่
มกราคม 2563
2 ม.ค. เปิดเรียนหลังปีใหม่
6-9 ม.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
31 ม.ค. กีฬาสีภายในโรงเรียน
กุมภาพันธ์ 2563
17-18 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
24-28 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ป.1-ม.5)

ปรัชญาของโรงเรียน

“ความสุภาพและความรู้ นำสู่ความรักและการพัฒนา เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์”

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุภาพ ซื่อสัตย์ จิตศรัทธา” เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกตามแบบอย่างพระแม่มารีอา”

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “สีฟ้าขาว” ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นหางนกยูง”

#

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา