โรงเรียนรับการตรวจโครงการโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีเซอร์ลิลี่ นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมิน ซึ่งคณะกรรมการนำโดย นางธนภร เศรฐี รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงการประเมินโครงการ เพื่อให้ทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประเมินและสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโครงการคุณธรรม หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิเช่น ห้องพลังงาน สวนเมล่อน สวนเกษตรพอเพียง เป็นต้น และปิดท้ายด้วยการสรุปผลการประเมิน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1