ครูอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สาระที่ 4 เทคโนโลยี

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอน สาระที่ 4 เทคโนโลยี” วิทยากร รศ.อาจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

820 total views, 3 views today