Latest News
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

  New
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  New
 • คณะครูร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

  New
 • การดูแลรักษาสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย

  New
 • พิธีเสกรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  New
 • กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

  New
 • กิจกรรมฉลองศาสนนามคุณพ่อแอนโทนี บัณฑิต ประจงกิจ

  New
 • วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2561

  New
 • โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง

  New
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ วาดฝันให้น้อง

  New

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2562
9 ส.ค. จัดงาน วันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. หยุดวันแม่แห่งชาติ
29-31 ส.ค. ป.6 และ ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายหัตถวุฒิ
กันยายน 2562
2-27 ก.ย. รับสมัครนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
6 ก.ย. ฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
9 ก.ย. ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
10 ก.ย. ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
11 ก.ย. ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
16-20 ก.ย. นักเรียนปฐมวัยสอบปลายภาค 1/2562
21 ก.ย. นักเรียนปฐมวัยปิดเทอม
23-30 ก.ย. สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1-ม.6)
28 ก.ย. สอบปฐมวัยนักเรียนใหม่
ตุลาคม 2562
1 ต.ค. ปิดเทอม ป.1-ม.6
2 ต.ค. ประกาศผลสอบ นักเรียนปฐมวัย
7-8 ต.ค. มอบตัวนักเรียนปฐมวัย
28 ต.ค. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562

ปรัชญาของโรงเรียน

“ความสุภาพและความรู้ นำสู่ความรักและการพัฒนา เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์”

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุภาพ ซื่อสัตย์ จิตศรัทธา” เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกตามแบบอย่างพระแม่มารีอา”

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “สีฟ้าขาว” ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นหางนกยูง”

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา