ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2562
1 ต.ค. ปิดเทอม ป.1-ม.6
2 ต.ค. ประกาศผลสอบ นักเรียนปฐมวัย
3-4 ต.ค. ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
4 ต.ค. ประกาศผลสอบนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
7 ต.ค. ลงทะเบียนเรียนเสริม/สอบซ่อมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
7-10 ต.ค. เรียนเสริม/สอบซ่อมนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
7-8 ต.ค. มอบตัวนักเรียนปฐมวัย
17-19 ต.ค. ม.1 และ ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
20-21 ต.ค. ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
24 ต.ค. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562
31 ต.ค.- 5 พ.ย. หยุดเรียน เนื่องจากประชุมผู้นำอาเซียน

ปรัชญาของโรงเรียน

“ความสุภาพและความรู้ นำสู่ความรักและการพัฒนา เพื่อบรรลุความจริงสูงสุดแห่งชีวิตมนุษย์”

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “สุภาพ ซื่อสัตย์ จิตศรัทธา” เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศแบบคาทอลิกตามแบบอย่างพระแม่มารีอา”

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “สีฟ้าขาว” ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นหางนกยูง”

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา