ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2562 ณ ชุมชนวัดละหาร ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

294 total views, 3 views today