ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

การเป็นผู้มีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญในภาวะปัจจุบัน ดังนั้นทางโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. และมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์และพยาบาล ทีมสร้างเสริมสุขภาพ
  2. ตรวจดูความสะอาดของร่างกายเบื้องต้น
  3. ตรวจประเมินภาวะการเจริญเติบโตเทียบตามน้ำหนัก/เกณฑ์อายุ
  4. ตรวจสุขภาพฟัน/เหงือก/โรคช่องปาก/แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพฟัน/โดยทันตแพทย์
  5. ตรวจวัดสายตา/สั้น/ยาว ด้วยคอมพิวเตอร์
  6. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

1,055 total views, 3 views today