ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assesment) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลไปใช้เตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ต่อไป เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

1,670 total views, 3 views today