ตัวแทนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

1,045 total views, 6 views today