คณะครูร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์โรค ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งคณะครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และถ่ายทอดต่อในโรงเรียนและชุมชน

818 total views, 6 views today